Cannabisintervention för unga cannabisanvändare

 

Projektet är ett treårigt (1.1.2018–31.12.2020) samprojekt mellan EHYT r.f. och YAD r.f., och finansieras av
Europeiska socialfonden.

Projektet kommer framför allt att gagna unga som använder cannabis. Med hjälp av interventionsmodellen
som skapas i projektet får de stöd i att minska på eller upphöra med sitt cannabisbruk, och därmed bland
annat bättre möjligheter att fästa sig vid studier och/eller arbete.

 

VERKSAMHET OCH MATERIAL PÅ SVENSKA

Projektet kommer att producera material och även ordna utbildningar för professionella på svenska.

Länk till projektets svenskspråkiga material

Projektets målsättningar:

 1. att stödja cannabisanvändare i att identifiera risker och negativa följder kopplade till cannabisbruket
 2. att erbjuda cannabisanvändare verktyg att självmant minska på eller upphöra med bruket
 3. att utnyttja erfarenhetsexpertis under projektets olika skeden
 4. att minska på behovet av specialiserade tjänster
 5. att mildra stigmat kopplat till cannabisbruk
 6. att förstärka studie- och arbetslivsfärdigheter
 7. att rota interventionsmodellen bland professionella som möter unga cannabisanvändare

 

Projektet kommer att nå sina målsättningar bland annat genom att:

 1. producera självhjälpsmaterial riktat till användare för att stödja dem i minskandet eller avslutandet av cannabisbruket.
 2. producera information och verktyg för professionella, för att stödja dem i bemötandet av unga cannabisanvändare.
 3. utbilda yrkesgrupper som möter unga cannabisanvändare i implementeringen av interventionsmodellen.
 4. en grupp unga personer med erfarenheter av cannabisbruk deltar i utvecklingsarbetet under hela projektets lopp.
 5. producera en kampanj för att minska stigmat kopplat till cannabisbruk.

 
Om du är intresserad av att veta mer kan du kontakta projektets Ansvarsperson för svenskspråkig verksamhet:
 
Karin Rantala

Utbildningsplanerare

karin.rantala@ehyt.fi

050 522 1905