Material på svenska

På den här sidan finns våra svenskspråkiga material. De är alla printervänliga och en del kan fyllas i och sparas på datorn. Materialen kan användas av professionella i arbetet med klienter och för självhjälp.

EN GUIDE FÖR ATT JOBBA MED KLIENTER SOM ANVÄNDER CANNABIS

I guiden En cannabisintervention. Stöd för att ta till tals, diskutera, utvärdera och förändra cannabisbruk presenteras en kortintervention som vi utvecklat speciellt för professionella inom social- och hälsovården. Interventionen ger stöd i att ta cannabisbruk till tals med klienter och i att jobba med klienter som använder cannabis. I guiden ingår tips för saker det är bra att ta hänsyn till när man samtalar med klienten om hens cannabisbruk, samt tips för hur man kan använda olika verktyg för att utvärdera bruket och stöda klienten i att ändra bruket. Verktygen finns som blanketter i slutet av guiden och du hittar dem även som printervänliga pdf-filer nedan.

Länk till guiden

 

FAKTABLADET OM CANNABIS

 

Faktabladet ger grundinformation om cannabis och dess aktiva ämnen och bruksformer. Dessutom belyser faktabladet de vanligaste önskade och oönskade effekterna av cannabisbruk på lång och kort sikt, samt frekvensen av cannabisbruk i Finland.

Länk till faktabladet – svartvit (printervänlig)

 

FYRFÄLTAREN

Fyrfältaren är ett verktyg som kan användas för att utvärdera cannabisbruket både på kort och lång sikt: fördelarna och nackdelarna med bruket, samt fördelarna och nackdelarna med att ändra på bruket. På fylfältarens baksida finns tips för att minska på eller sluta med bruket och för att minska på risker kopplade till bruket.

Länk till fyrfältaren – svartvit (printervänlig, kan fyllas i elektroniskt och sparas på datorn)

 

CANNABISDAGBOKEN

Cannabisdagboken gör det möjligt att följa med och fundera över det egna cannabisbruket. I veckotabellerna skriver användaren för varje dag in det möjliga bruket, bruksmängden (gram eller gånger), hur mycket pengar gått åt, och hens allmänna känsloläge. Användaren bestämmer själv om hen vill följa med sitt känsloläge före eller efter att hen använt. Dagboken innehåller dessutom frågor att fundera på, samt utrymme för egna anteckningar.

Länk till dagboken – svartvit (printervänlig, kan även fyllas i elektroniskt och sparas på datorn)

 

CAST-UTVÄRDERINSTESTET

CAST (Cannabis Abuse Screening Test) är ett testformulär som kan användas för att utvärdera cannabisbrukets risknivå, negativa effekter och behovet av vårdhänvisning.

OBS! CAST har validerats i flera europeiska länder, men inte i en finländsk kontext. Bland annat klientens ålder och helhetslivssituation påverkar hur testets poängresultat tolkas. Ju yngre klienten är, desto viktigare är det att utvärdera cannabisbruket och behovet att hänvisa till vård. På testets baksida finns anvisningar för tolkningen av poängresultatet; dessa anvisningar är riktningsgivande och kommer att vidareutvecklas på basen av användningserfarenheter.

Länk till CAST -utvärderingstestet (printervänligt) och anvisningarna för tolkningen av poängresultatet

 

FÖRÄNDRINGSPLANEN

Förändringsplanenen är ett verktyg som kan användas när målsättningen är att ändra på cannabisbruket. Den fungerar som ett stöd då målet är att exempelvis minska på eller sluta med bruket, eller minska på de negativa effekterna kopplade till bruket. Förändringsplanen kan användas både för självhjälp och tillsammans med en professionell.

På förändringsplanens framsida finns en ifyllbar blankett, som hjälper att skapa en konkret plan för förändringen. På baksidan finns tips för hur man kan gå till väga för att göra en livsförändring och saker det lönar sig att tänka på när man lägger upp målsättningar i förändringsplanen.

Länk till Förändringsplanen (svartvit – printervänlig)

 

CANNABIS-SPELKORT

Spelkorten kan beställas av utbildningsplanerare Karin Rantala

Email karin.rantala@ehyt.fi

Med hjälp av spelkorten kan du både skapa mera allmänna (rusmedelsfostrande) samtal om cannabis i exempelvis olika ungdomsgrupper, och ta till tals och diskutera cannabisbruk med en klient.

Korten är indelade i olika teman enligt färg:

  • Hjärter har att göra med rusfrihet och allmänt välmående
  • Klöver innehåller frågor som har att göra med cannabis och cannabisbruk
  • Spader innehåller sant eller falskt -påståenden om cannabis
  • Ruter innehåller intressant fakta om cannabis

Spelarna kan diskutera kortens innehåll tillsammans eller fundera på dem var för sig under spelets gång. Korten kan också användas som en funktionell metod för rusmedelsfostran genom att man t.ex. väljer ut korten i en viss färg och använder dem till att skapa en diskussion eller debatt.

Tips för hur spelkorten kan användas och förklaringar av kortens innehåll

Du kan även använda dig av Samtalskorten om cannabis, som du kan printa ut och dekorera enligt eget tycke. Samtalskorten har samma innehåll som spelkorten.

Länk till Samtalskorten om cannabis